Kancelaria adwokacka, prawnicza | Katowice, Sosnowiec - Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka - Magdalena Połacik

Kancelaria Połacik Katowice
Katowice
+48 (32) 202 11 65

Kancelaria Połacik Sosnowiec
Sosnowiec
+48 507-128-697

Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Kancelaria
prawna

Magdalena Połacik

Kancelaria
prawna

Magdalena Połacik

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym jakie istnieje aktualnie w naszym kraju, Kancelaria profilaktycznie wprowadza zmiany organizacyjne.

Kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji, jednakże dla wzajemnego bezpieczeństwa, prosimy o kontakt za pomocą środków telekomunikacyjnych:

a)      pod numerem telefonu: (32) 202-11-65 lub 507-128-697

b)      oraz za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@adwokatpolacik.pl

Wszystkie rozprawy sądowe do końca marca 2020 r. są odwołane. Zgodnie z nowymi zarządzeniami Prezesów Sądów okres ten może się wydłużyć.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

KOMUNIKAT DLA OBLIGATARIUSZY

SPÓŁKI COMMERGY MIX 1 SP. Z O.O. SERII A, AA 19, B, B19, AB 19, C, C 19,D, D19, E, E 19, F

ORAZ COMMERGY SOLUTIONS SP. Z O.O.  SERII A1, A2, A3, A1/b, A2/2, A4, AB, BB, AC, A1a, AW, AAA, AA2, AA3, A18

Niniejszym Administrator Zastawu Adwokat Magdalena Połacik informuje o wypowiedzeniu umów o ustanowieniu administratora zastawu, które to umowy – w odniesieniu do poszczególnych serii – wygasną. Wobec zmiany administratora zastawu, ustanowione dotąd zabezpieczenia upadają w zakresie zastawu rejestrowego oraz oświadczenia w trybie art. 777 par. 1 pkt.5 K.p.c. i winny być ustanowione na nowo.

Administrator Zastawu oświadcza, iż Emitenci zobowiązali się, że nieprzerwanie, przez cały Okres Zabezpieczenia, będzie występował podmiot, pełniący funkcje administratora zastawu. Emitent obowiązany jest niezwłocznie powiadomić wszystkich Obligatariuszy o ustanowieniu nowego administratora zastawu, podając jego dane.

Administrator Zastawu, działając na podstawie § 4 Umowy w sprawie ustanowienia administratora zastawu, wskazuje, iż Emitenci Obligacji naruszają warunki emisji obligacji, tj. nie wykonują zobowiązań wynikających z obligacji, w szczególności, zalegają z wykupem części obligacji.

Ponadto, zawiadamia, iż w ocenie Administratora zastawu zachodzi uzasadniona obawa, że Emitenci mogą nie wykonać wszystkich zobowiązań wynikających z Emisji Obligacji.

Mając powyższe na uwadze, wskazuję iż Obligatariusz, zgodnie z art. 74 § 2 ustawy z dnia z dnia 15 stycznia 2015 r o obligacjach, jeżeli emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z obligacji, obligacje podlegają, na żądanie obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne. Obligatariusz może żądać wykupu obligacji również, w przypadku niezawinionego przez emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres.

Ustawa o obligacjach nie przewiduje żadnej szczególnej formy wezwania. Wezwanie do natychmiastowego wykupu można zakomunikować emitentowi w każdy sposób, który pozwoli mu zapoznać się z jego treścią, należy jednak pamiętać, iż dla celów dowodowych, na potrzeby ewentualnego sporu sądowego, żądanie powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem a następnie, wysłanie na adres siedziby Emitenta za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej.

MAGDALENA POŁACIK

administrator zastawu

KOMUNIKAT DLA OBLIGATARIUSZY

SPÓŁKI COMMERGY MIX 1 SP. Z O.O. SERII A, B, C o łącznej wartości ok. 1.500.000 tys. złotych

Wobec nieudzielenia przez Emitenta informacji co do spłaty Obligatariuszy Spółki Commergy MIX 1 sp. z o.o. 

Administrator Zastawu przyjmuje, że zobowiązania te nie zostały wypełnione, o czym zgodnie z par. 4 pkt 3 b umowy w sprawie ustanowienia administratora zastawu informuje Obligatariuszy. 

W razie zaistnienia przypadków braku zapłaty w terminie z tytułu posiadanych obligacji, bądź odsetek – Administrator Zastawu wzywa do zgłaszania tychże przypadków drogą mailową na adres: biuro@adwokatpolacik.pl, bądź pocztą zwykłą na adres: 40-730 Katowice, ul. Panewnicka 44/3.

Administrator Zastawu prowadzi kancelarię Adwokacką i możliwy jest również kontakt telefoniczny (wskazany na niniejszej stronie).

W przypadku zgłaszania się Obligatariuszy posiadający aktualny i niezaspokojone zobowiązania wobec Emitenta, z tytułu posiadanych obligacji, Administrator Zastawu wezwie Emitenta do złożenia w terminie 3 dni wyjaśnień, a w razie ich nieotrzymania wystąpi do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu w którym Emitent, na zasadzie art. 777 par. 1 pkt 5 k.p.c. poddał się dobrowolnie egzekucji.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdaleny Połacik świadczy usługi zarówno klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom z różnych sektorów gospodarki, oferując kompleksowe doradztwo prawne.

Kancelaria stale współpracuje z kancelariami notarialnymi oraz komorniczymi, jak również  z kancelarią adwokat Mai Galas.

Standardem w pracy naszej kancelarii jest rzetelność, terminowość oraz dokładność. Każdą ze spraw traktujemy indywidualnie, zapewniając naszym Klientom poczucie pełnego bezpieczeństwa prawnego i poufności.

Kompleksowość oferty i dbałość o zachowanie najwyższego standardu obsługi prawnej – takie cechy powinny charakteryzować działalność firm aktywnych na rynku usług prawnych. Założenia te gwarantują stały rozwój, nie tylko kancelarii, ale również całej branży.

Budowanie zaufania klientów i kontrahentów poprzez profesjonalne i zaangażowane podejście do każdej, indywidualnej sprawy, niezależnie czy dotyczy ona klienta indywidualnego, czy instytucjonalnego (firmowego) – kształtuje pozytywne wzorce, na których opiera się wzajemna relacja i współpraca.

Profesjonalna Adwokatura

Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik prowadzi swoją działalność w oparciu o te właśnie dobre praktyki i zasady, bez których nie byłby możliwy stabilny rozwój i efektywne budowanie wizerunku firmy, na który w największym stopniu wpływa podstawowy czynnik – zadowolenie klientów.

Wszyscy klienci – zarówno osoby fizyczne, jak i prawne – mogą liczyć na profesjonalną pomoc, indywidualne i przyjazne podejście ze strony kompetentnego zespołu, który tworzą specjaliści dysponujący nie tylko szeroką wiedzą fachową, ale również bogatym doświadczeniem i pasją. Dlatego nasz zespół tworzą prawnicy ze sporym stażem i dorobkiem, a także młodsi specjaliści, wnoszący w naszą pracę energię, pasję i zaangażowanie.

Firma działa z powodzeniem w kilku miastach południowej Polski. Strukturę organizacyjną tworzą: kancelaria adwokacka – obsługująca Katowice, a także kancelaria prawna oferująca usługi klientom z miasta Sosnowiec.

Śląski rynek usług prawnych jest konkurencyjny, tym bardziej o sukcesie tutejszych kancelarii decyduje najwyższy poziom kompetencji, uniwersalność oferty (szeroki przedmiot obsługi prawnej) i atrakcyjne warunki, na jakie mogą liczyć klienci.

Aspekty prawne to nasza specjalność

Kancelaria Adwokacja Adwokat Magdaleny Połacik oferuje usługi prawne w języku polskim co jest szczególnie doceniane przez firmy prowadzące działalność na rynku międzynarodowym.

Mogą one liczyć na pełen pakiet usług – nie tylko konsultacje i doradztwo, ale również przygotowywanie dokumentów i pism procesowych we wspomnianych wyżej językach. Oferta dotyczy także klientów indywidualnych.

Kancelaria prawna działa na terenie aglomeracji śląskiej. Katowice są szczególnym miejscem, nie tylko na mapie województwa śląskiego, ale również całej Polski – to jeden z dynamiczniej rozwijających się ośrodków w kraju.

Co za tym idzie – aktywną działalność prowadzi tu wiele firm związanych z różnymi branżami. Gęstość zaludnienia w regionie jest również wyjątkowa w skali kraju. To wszystko składa się na różnorodność i stopień skomplikowania tutejszego rynku usług prawnych.

Nasza kancelaria oferuje pomoc m.in. w zakresie: prawa rzeczowego, karnego (materialnego i procesowego), spadkowego, rodzinnego, gospodarczego. Zapewniamy pełną obsługę prawną. Na naszą pomoc mogą liczyć również klienci zainteresowani stałą współpracą.

Maksimum zaangażowania merytorycznego w każdą sprawę, przyjazna atmosfera, zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i poufność – to według nas – gwarancja udanej dla obu stron współpracy i tych zasad ściśle przestrzegamy w naszej działalności.