Upadłość konsumencka Katowice - Kancelaria Prawna Adwokat Magdalena Połacik
Adwokat Katowice, Częstochowa, Sosnowiec - kancelaria adwokacka | Prawnik Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Upadłość Konsumencka Katowice

Upadłość Konsumencka Katowice

Prowadzona przez nas w Sosnowcu, Częstochowie i Katowicach kancelaria prawna Magdalena Polacik zajmuje się sprawami z zakresu takich zagadnień, jak upadłość konsumencka. Jako adwokaci świadczymy pomoc osobom, które chcą skorzystać z tego rozwiązania w celu pozbycia się ciążących na nich zobowiązań finansowych. Podchodzimy indywidualnie do każdego przedstawionego nam przypadku. Poddajemy analizie sytuację osobistą i majątkową klienta. Dzięki temu możemy mu zaproponować określone strategie postępowania.

Adwokaci z naszej kancelarii prawnej wspierają dłużników poprzez udzielanie porad oraz przygotowywanie różnego rodzaju pism procesowych i przedprocesowych. Podejmują się także reprezentowania interesów tych osób podczas rozpraw toczących się przed organami sądowymi. W razie potrzeby biorą również udział w negocjacjach z wierzycielami celem wypracowania polubownego rozwiązania problemu możliwego do zaakceptowania przez wszystkie zaangażowane w sprawę strony. Adwokaci z naszej kancelarii specjalizują się głównie w sprawach dotyczących ZUS oraz nieruchomości.

Czym jest upadłość konsumencka?

Pod pojęciem upadłości konsumenckiej rozumie się pewną instytucję prawną, z której mogą skorzystać przede wszystkim osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, a zgodnie z wprowadzonymi w 2022 roku zmianami także prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Muszą one przy tym spełnić warunek niewypłacalności, czyli faktycznej niemożności regulowania ciążących na nich zobowiązań przez co najmniej trzy kolejno następujące po sobie miesiące. Postępowanie upadłościowe, w którym bierze udział reprezentujący klienta adwokat z kancelarii prawnej, w swej zasadniczej istocie ukierunkowane jest na oddłużenie zobowiązanego. Zwykle następuje to poprzez zaspokojenie roszczeń wierzycieli z majątku osoby mającej dług albo na skutek umorzenia należności w części bądź w całości. Co istotne, w świetle nowych przepisów sądy są zobligowane do rozpatrywania wniosków o wszczęcie procesu dotyczącego upadłości konsumenckiej nie tylko w sytuacji, gdy problemy finansowe dłużnika wynikają z niezawinionych przez niego okoliczności (np. choroby lub utraty pracy). Możliwością skorzystania z tej opcji objęto bowiem również osoby, które przyczyniły się do powstania zadłużenia w sposób umyślny albo z uwagi na rażące niedbalstwo. To drugie może przejawiać się choćby w niefrasobliwym zaciąganiu kredytów czy pożyczek, bez uwzględnienia konieczności ich spłaty w ustalonym odgórnie terminie.

Procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej rozpoczyna się od złożenia stosownego wniosku do właściwego dla miejsca stałego zamieszkania osoby zadłużonej sądu. Realizacji zadania opracowania wspomnianego dokumentu podejmuje się adwokat z naszej kancelarii prawnej działającej m.in. w Katowicach. Wydanie odpowiedniego wyroku sądowego w sprawie pozwala wierzycielom na odzyskanie przynajmniej części należnych pieniędzy. Dla dłużnika oznacza natomiast realną perspektywę pozbycia się zaległości finansowych. Co istotne, podmiotem uprawnionym do starania się o wszczęcie procedury upadłościowej w danym przypadku jest nie tylko zadłużony, ale także osoba wysuwająca roszczenie o zaspokojenie określonych żądań finansowych.

Wniosek o upadłość konsumencką – co powinien zawierać?

Składany do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać pewne obowiązkowe elementy. Nasi adwokaci z kancelarii prawnej Magdaleny Polacik obsługującej klientów m.in. z Katowic z reguły zamieszczają w tych dokumentach:

  • wykaz składników majątku osoby zobowiązanej wraz z szacunkową wyceną każdego z nich – dotyczy to zarówno dóbr ruchomych, jak i nieruchomych;

  • informacje o środkach pieniężnych zgromadzonych na lokatach i kontach bankowych, a także przechowywanych w formie gotówki;

  • listę wierzycieli wraz ze wskazaniem wysokości kwoty zadłużenia względem tych osób;

  • dowody na istnienie długów oraz poważnych problemów z ich spłatą – są to np. zaświadczenia o zarobkach albo braku dochodów, wypowiedzenia umów kredytów itp.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć samodzielnie, pamiętając przy tym o konieczności uiszczenia wszystkich niezbędnych opłat. W razie potrzeby adwokat z naszej kancelarii prawnej działającej m.in. w Katowicach służy pomocą osobom, które interesuje upadłość konsumencka i wszystkie możliwości z nią związane. Na zlecenie klienta może on przyjąć na siebie rolę pełnomocnika odpowiedzialnego za załatwienie wszystkich formalności dotyczących wszczęcia procedury upadłościowej. Rozpoznanie przekazanych sądowi dokumentów odbywa się na posiedzeniu niejawnym. Na ogół nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa stron na rozprawie.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Należy mieć świadomość, że oddłużenie osoby fizycznej na drodze ogłoszenia upadłości konsumenckiej w praktyce oznacza nie tylko możliwość wyzwolenia się z ciążących zaległości finansowych. Adwokaci pracujący w naszej kancelarii prawnej informują klientów także o innych skutkach takiego rozwiązania. Odnosi się to przede wszystkim do braku możliwości swobodnego zarządzania majątkiem, a także ograniczonego dostępu do pieniędzy.

Usługi i specjalizacje Upadłości Konsumenckiej w naszej Kancelarii Adwokackiej