Upadłość konsumencka - kto może z niej skorzystać? - Adwokat Magdalena Połacik
Adwokat Katowice, Częstochowa, Sosnowiec - kancelaria adwokacka | Prawnik Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Kategorie

Upadłość konsumencka - kto może z niej skorzystać?

Przepisy o upadłości konsumenckiej zostały uregulowane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe. Upadłość konsumencka stanowi osobną kategorię podmiotów objętych zakresem stosowania Prawa upadłościowego.

Upadłość konsumencka odnosi się do dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Często pojawia się pytanie, a co z dłużnikami, którzy prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą i zakończyli jej prowadzenie, a działalność została wykreślona z CEIDG?

Tak, również takie osoby mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdyż w chwili składania wniosku nie mają oni statusu przedsiębiorcy.

A zatem należy stwierdzić, iż ogłosić upadłość konsumencką mogą:

  1. Osoby fizyczne, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej;

  2. Osoby fizyczne, które prowadziły działalność gospodarczą, ale zaprzestały jej prowadzenia, a działalność ta został wykreślona z ewidencji;

  3. byli członkowie zarządu spółek kapitałowych.

Jeżeli wiemy już wobec jakich podmiotów można ogłosić upadłość konsumencką, należy wskazać kiedy taki wniosek można złożyć.

Dłużnik musi być niewypłacalny. Czym zatem wobec ustawy z dnia 28 lutego 2003 r., - Prawo upadłościowe jest niewypłacalność.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Prawo upadłościowe wskazuje na domniemanie prawne, zgodnie z którym dłużnik jest niewypłacalny jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Czy mając wyłącznie jednego wierzyciela można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Tak! cytowana ustawa nie wskazuje minimalnej liczby wierzycieli, a zatem jeżeli powstała zaległość powyżej 3 miesięcy chociażby wobec jedynego wierzyciela, wskazuje, iż spełniona została przesłanka pozytywna złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Postanowienie to jest pierwszym etapem w całym postępowaniu oddłużeniowym.

Chcesz sprawdzić czy spełniasz warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Zapraszam do kontaktu z Kancelarią.