Skarga na czynności syndyka przy upadłości konsumenckiej - sprawdź jakie masz prawa! - Adwokat Magdalena Połacik
Adwokat Katowice, Częstochowa, Sosnowiec - kancelaria adwokacka | Prawnik Magdalena Połacik
Kancelaria Adwokacka Magdalena Połacik Adwokat

Kategorie

Skarga na czynności syndyka przy upadłości konsumenckiej - sprawdź jakie masz prawa!

Często po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadli skarżą się na czynności dokonane przez syndyka, jednocześnie zastanawiając się czy mogą zaskarżyć jego działania.

Oczywiście, że tak. Na czynności syndyka, jak również zaniechanie dokonanie czynności przez niego przysługuje skarga.

Jakie czynności mogą zostać zaskarżone?

Wskazać należy, że zaskarżone mogą być zarówno czynności dokonane przez syndyka, a wskazane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r., - Prawo upadłościowe, jak również czynności nieprzewidziane w ustawie, m.in. czynności, które w ocenie skarżącego nie mieszczą się w kompetencjach syndyka i nie powinny być przez niego dokonane.

O zaniechaniu możemy mówić wówczas, gdy syndyk nie dokonuje czynności, których zgodnie z ustawą powinien dokonać albo których dokonanie jest konieczne do osiągnięcia celów postępowania upadłościowego.

Kto może złożyć skargę?

Należy wskazać, że przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe dają uprawnienia do złożenia skargi nie tylko upadłemu.

Skargę może złożyć również wierzyciel lub inna osoba, której prawo zostało przez czynności lub zaniechanie syndyka naruszone albo zagrożone.

Jakie informacje powinna zawierać skarga?

Skarga powinna odpowiadać wszystkim wymogom pisma procesowego, a zatem:

  • oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania skargi;
  • oznaczenie syndyka, do którego jest kierowana;
  • oznaczenie postępowania, którego dotyczy sprawa;
  • oznaczenie stron;
  • określenie zaskarżonej czynność lub czynność, której zaniechano;
  • wnioski i żądania strony;
  • uzasadnienie;
  • podpis skarżącego;
  • ewentualne załączniki i odpisy skargi;

 

Termin:

Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności bądź od dnia zawiadomienia o niej, bądź od dnia dowiedzenia się o niej albo o tym, że miała być dokonana.

Skargę na zaniechanie przez syndyka dokonania czynności wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

Opłata:

Skarga na czynności komornika podlega opłacie zgodnie z art. 76a pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – 30 zł.